DANH SÁCH ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN TAY NGHỀ BANG NAM ÚC

 

Ngày 12/02/2019 bang Nam Úc chính thức công bố Danh sách 294 ngành nghề ngắn hạn (STSOL).

Danh sách này được áp dụng cho sinh viên tốt nghiệp quốc tế của Nam Úc;

Những đương đơn có kinh nghiệm, tay nghề cao đang làm việc trong một nghề nghiệp lành nghề ở Nam Úc;

Những đương đơn có các thành viên gia đình đã có thường trú tại Nam Úc.

Những đương đơn có khả năng tự tìm kiếm việc làm; hoặc đương đơn có số điểm cao dựa trên thang điểm di trú của Bộ Nội vụ.

Qúi vị có thể liên hệ qua số điện thoại: 0903.070.680 để biết thêm thông tin.

Dưới đây là danh sách 294 ngành nghề ngắn hạn STSOL bang Nam Úc

ANZSCO
Code
Occupation Additional Requirements Skills Assessment Authority
121111 Aquaculture Farmer Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
121212 Flower Grower Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
121299 Crop Farmers nec Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
121311 Apiarist Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
121313 Dairy Cattle Farmer Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
121316 Horse Breeder Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
121399 Livestock Farmers nec Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
131112 Sales and Marketing Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only AIM
131113 Advertising Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only AIM
131114 Public Relations Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only AIM
132111 Corporate Services Manager Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
132211 Finance Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months CPA / CA /IPA
132311 Human Resource Manager Proficient English (or Proficient Plus overall) AIM
132411 Policy and Planning Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
132511 Research and Development Manager Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
133111 Construction Project Manager Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
133112 Project Builder Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
133211 Engineering Manager Proficient English (or Proficient Plus overall) Engineers Australia /AIM
133511 Production Manager (Forestry) Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
133513 Production Manager (Mining) Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
133612 Procurement Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only AIM
134111 Child Care Centre Manager Proficient English (or Proficient Plus overall) TRA
134213 Primary Health Organisation Manager Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
134311 School Principal Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
134412 Regional Education Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
134499 Education Managers nec Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
139911 Art Administrator or Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
139915 Sports Administrator Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
142115 Post Office Manager Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
149111 Amusement Centre Manager Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
149112 Fitness Centre Manager Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
149113 Sports Centre Manager Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
149311 Conference and Event Organiser Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 21/12/18; Not available for chain migration nomination 21/12/18 VETASSESS
149413 Transport Company Manager Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
149912 Cinema or Theatre Manager Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
149913 Facilities Manager Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
149914 Financial Institution Branch Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 6/8/18; Not Available for chain migration nomination 6/8/18 VETASSESS
211112 Dancer or Choreographer Competent English VETASSESS
211212 Music Director Competent English VETASSESS
211299 Music Professionals nec Competent English VETASSESS
212111 Artistic Director Competent English VETASSESS
212212 Book or Script Editor Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
212312 Director (Film, Television, Radio or Stage) Competent English VETASSESS
212314 Film and Video Editor Competent English VETASSESS
212315 Program Director (Television or Radio) Competent English VETASSESS
212316 Stage Manager Competent English VETASSESS
212317 Technical Director Competent English VETASSESS
212318 Video Producer Competent English VETASSESS
212411 Copywriter Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
212412 Newspaper or Periodical Editor Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
212413 Print Journalist Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
212415 Technical Writer Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
212416 Television Journalist Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
212499 Journalists and Other Writers nec Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
221111 Accountant (General) Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months; Not available for high points nomination 19/7/18; Not available for chain migration nomination 19/7/18 CPA / CA /IPA
221112 Management Accountant Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months; Not available for high points nomination 26/7/18; Not Available for chain migration nomination 26/7/18 CPA / CA /IPA
221113 Taxation Accountant Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months CPA / CA /IPA
221211 Company Secretary Competent Plus English (or Proficient overall); 3 years’ work experience in field; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months VETASSESS
221213 External Auditor Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months; Not available for high points nomination 26/7/18; Not Available for chain migration nomination 26/7/18 CPA / CA /IPA
221214 Internal Auditor Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months; Not available for high points nomination 26/7/18; Not Available for chain migration nomination 26/7/18 VETASSESS
222199 Financial Brokers nec Competent Plus English (or Proficient overall) VETASSESS
222211 Financial Market Dealer Competent Plus English (or Proficient overall) VETASSESS
222213 Stockbroking Dealer Competent Plus English (or Proficient overall) VETASSESS
222299 Financial Dealers nec Competent Plus English (or Proficient overall) VETASSESS
222311 Financial Investment Adviser Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for high points nomination 6/8/18; Not Available for chain migration nomination 6/8/18 VETASSESS
222312 Financial Investment Manager Competent Plus English (or Proficient overall) VETASSESS
223111 Human Resource Adviser Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 26/7/18; Not Available for chain migration nomination 26/7/18 VETASSESS
223112 Recruitment Consultant Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 26/7/18; Not Available for chain migration nomination 26/7/18 VETASSESS
223113 Workplace Relations Adviser Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
224111 Actuary Competent Plus English (or Proficient overall) VETASSESS
224212 Gallery or Museum Curator Competent Plus English (or Proficient overall) VETASSESS
224213 Health Information Manager Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
224412 Policy Analyst Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
224511 Land Economist Competent Plus English (or Proficient overall) VETASSESS
224512 Valuer Competent Plus English (or Proficient overall) VETASSESS
224611 Librarian Competent Plus English (or Proficient overall) VETASSESS
224711 Management Consultant Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
224712 Organisation and Methods Analyst Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
224912 Liaison Officer Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
224914 Patents Examiner Competent Plus English (or Proficient overall) VETASSESS
224999 Information and Organisation Professionals nec Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 17/9/18; Not available for chain migration nomination 17/9/18 VETASSESS
225111 Advertising Specialist Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 17/9/18; Not available for chain migration nomination 17/9/18 VETASSESS
225112 Market Research Analyst Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
225113 Marketing Specialist Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 6/7/18; Not available for chain migration nomination 6/7/18 VETASSESS
225211 ICT Account Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
225212 ICT Business Development Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
225213 ICT Sales Representative Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
225311 Public Relations Professional Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 17/9/18; Not available for chain migration nomination 17/9/18 VETASSESS
225499 Technical Sales Representatives nec Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
231114 Helicopter Pilot Competent English; Provisional 489 visa only CASA
232111 Architect Competent Plus English (or Proficient overall) AACA
232112 Landscape Architect Competent Plus English (or Proficient overall) VETASSESS
232213 Cartographer Competent Plus English (or Proficient overall) VETASSESS
232311 Fashion Designer Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only; Preparedness to self-employ VETASSESS
232313 Jewellery Designer Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only; Preparedness to self-employ VETASSESS
232511 Interior Designer Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
232611 Urban And Regional Planner Competent English VETASSESS
233111 Chemical Engineer Competent Plus English (or Proficient overall) Engineers Australia
233112 Materials Engineer Competent Plus English (or Proficient overall) Engineers Australia
233211 Civil Engineer Competent Plus English (or Proficient overall) Engineers Australia
233212 Geotechnical Engineer Competent Plus English (or Proficient overall) Engineers Australia
233213 Quantity Surveyor Competent Plus English (or Proficient overall) AIQS
233214 Structural Engineer Competent Plus English (or Proficient overall) Engineers Australia
233215 Transport Engineer Competent Plus English (or Proficient overall) Engineers Australia
233311 Electrical Engineer Competent Plus English (or Proficient overall) Engineers Australia
233411 Electronics Engineer Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for high points nomination 17/9/18; Not available for chain migration nomination 17/9/18 Engineers Australia
233511 Industrial Engineer Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for high points nomination 19/7/18; Not available for chain migration nomination 19/7/18 Engineers Australia
233512 Mechanical Engineer Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for high points nomination 19/7/18; Not available for chain migration nomination 19/7/18 Engineers Australia
233513 Production or Plant Engineer Competent Plus English (or Proficient overall) Engineers Australia
233911 Aeronautical Engineer Competent Plus English (or Proficient overall) Engineers Australia
233912 Agricultural Engineer Competent Plus English (or Proficient overall) Engineers Australia
233913 Biomedical Engineer Competent Plus English (or Proficient overall) Engineers Australia
233914 Engineering Technologist Competent Plus English (or Proficient overall); Not available for high points nomination 19/7/18; Not available for chain migration nomination 19/7/18 Engineers Australia
233915 Environmental Engineer Competent Plus English (or Proficient overall) Engineers Australia
233916 Naval Architect Competent Plus English (or Proficient overall) Engineers Australia
234111 Agricultural Consultant Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
234113 Forester Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
234311 Conservation Officer Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
234411 Geologist Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
234611 Medical Laboratory Scientist Competent Plus English (or Proficient overall) AIMS
234711 Veterinarian Proficient English (or Proficient Plus overall) AVBC
234914 Physicist (Medical Physicist Only) Proficient English (or Proficient Plus overall) ACPSEM
234915 Exercise Physiologist Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
241213 Primary School Teacher Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only AITSL
241311 Middle School Teacher Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only AITSL
241411 Secondary School Teacher Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only AITSL
241512 Teacher Of The Hearing Impaired Proficient English (or Proficient Plus overall) AITSL
241513 Teacher Of The Sight Impaired Proficient English (or Proficient Plus overall) AITSL
241599 Special Education Teachers nec Proficient English (or Proficient Plus overall) AITSL
242211 Vocational Education Teacher (Non-Trades) Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
249111 Education Adviser Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
249211 Art Teacher (Private Tuition) Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Preparedness to self-employ VETASSESS
249212 Dance Teacher (Private Tuition) Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Preparedness to self-employ VETASSESS
249214 Music Teacher (Private Tuition) Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Preparedness to self-employ VETASSESS
249299 Private Tutors and Teachers nec Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Preparedness to self-employ; Not available for high points nomination 17/9/18; Not available for chain migration nomination 17/9/18 VETASSESS
249311 Teacher of English to Speakers of Other Languages Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 17/9/18; Not available for chain migration nomination 17/9/18 VETASSESS
251111 Dietitian Proficient English (or Proficient Plus overall) DAA
251112 Nutritionist Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
251211 Medical Diagnostic Radiographer Proficient English (or Proficient Plus overall) ASMIRT
251212 Medical Radiation Therapist Proficient English (or Proficient Plus overall) ASMIRT
251213 Nuclear Medicine Technologist Proficient English (or Proficient Plus overall) ANZSNM
251311 Environmental Health Officer Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
251312 Occupational Health and Safety Advisor Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
251411 Optometrist Proficient English (or Proficient Plus overall) OCANZ
251512 Industrial Pharmacist Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
251911 Health Promotion Officer Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
251912 Orthotist or Prosthetist Proficient English (or Proficient Plus overall) AOPA
251999 Health Diagnostic and Promotion Professionals nec Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
252111 Chiropractor Proficient English (or Proficient Plus overall) CCEA
252112 Osteopath Proficient English (or Proficient Plus overall) ANZOC
252211 Acupuncturist Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only Chinese Medicine Board Of Australia
252213 Naturopath Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
252214 Traditional Chinese Medicine Practitioner Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only Chinese Medicine Board Of Australia
252299 Complementary Health Therapists nec Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
252311 Dental Specialist Proficient English (or Proficient Plus overall); 3 years’ work experience in field ADC
252312 Dentist Proficient English (or Proficient Plus overall); 3 years’ work experience in field ADC
253111 General Practitioner Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253112 Resident Medical Officer Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253211 Anaesthetist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253311 Specialist Physician (General Medicine) Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253312 Cardiologist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253313 Clinical Haematologist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253314 Medical Oncologist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253315 Endocrinologist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253316 Gastroenterologist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253317 Intensive Care Specialist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253318 Neurologist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253321 Paediatrician Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253322 Renal Medicine Specialist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253323 Rheumatologist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253324 Thoracic Medicine Specialist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253399 Specialist Physicians nec Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253411 Psychiatrist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253511 Surgeon (General) Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253512 Cardiothoracic Surgeon Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253513 Neurosurgeon Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253514 Orthopaedic Surgeon Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253515 Otorhinolaryngologist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253516 Paediatric Surgeon Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253517 Plastic and Reconstructive Surgeon Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253518 Urologist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253521 Vascular Surgeon Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253911 Dermatologist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253912 Emergency Medicine Specialist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253913 Obstetrician and Gynaecologist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253915 Pathologist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253918 Radiation Oncologist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253999 Medical Practitioners nec Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
254211 Nurse Educator Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years’ work experience in field VETASSESSANMAC
254212 Nurse Researcher Proficient English (or Proficient Plus overall); 3 years’ work experience in field ANMAC
263311 Telecommunications Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); Not available for high points nomination 6/8/18; Not Available for chain migration nomination 6/8/18 Engineers Australia
263312 Telecommunications Network Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall) Engineers Australia
271111 Barrister Proficient English (or Proficient Plus overall); Also refer to the Law Society requirements SLAA
271214 Intellectual Property Lawyer Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only; Also refer to the Law Society requirements VETASSESS
271299 Judicial and Other Legal Professionals nec Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
271311 Solicitor Proficient English (or Proficient Plus overall); Also refer to the Law Society requirements SLAA
272111 Careers Counsellor Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
272112 Drug and Alcohol Counsellor Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
272113 Family and Marriage Counsellor Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
272114 Rehabilitation Counsellor Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
272115 Student Counsellor Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
272199 Counsellors nec Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
272311 Clinical Psychologist Proficient English (or Proficient Plus overall) APS
272312 Educational Psychologist Proficient English (or Proficient Plus overall) APS
272313 Organisational Psychologist Proficient English (or Proficient Plus overall) APS
272314 Psychotherapist Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
272399 Psychologists nec Proficient English (or Proficient Plus overall) APS
272412 Interpreter Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Research job opportunities for your language specialisation NAATI
272413 Translator Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only; Research job opportunities for your language specialisation; Not available for high points nomination 2/11/18; Not available for chain migration nomination 2/11/18 NAATI
272499 Social Professionals nec Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Research job opportunities for your particular specialisation VETASSESS
272611 Community Arts Worker Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
311211 Anaesthetic Technician Competent English VETASSESS
311212 Cardiac Technician Competent English VETASSESS
311214 Operating Theatre Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
311312 Meat Inspector Competent English VETASSESS
311399 Primary Products Inspectors nec Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
311413 Life Science Technician Competent English VETASSESS
311499 Science Technicians nec Competent English VETASSESS
312111 Architectural Draftsperson Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 17/9/18; Not available for chain migration nomination 17/9/18 VETASSESS
312113 Building Inspector Competent English VETASSESS
312114 Construction Estimator Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
312116 Surveying or Spatial Science Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
312199 Architectural, Building and Surveying Technicians nec Competent Plus English (or Proficient overall) VETASSESS
312211 Civil Engineering Draftsperson Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only Engineers Australia /VETASSESS
312212 Civil Engineering Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
312512 Mechanical Engineering Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only TRA
312611 Safety Inspector Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
312913 Mine Deputy Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
313111 Hardware Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only TRA
313211 Radiocommunications Technician Competent English TRA
313212 Telecommunications Field Engineer Competent English Engineers Australia
313214 Telecommunications Technical Officer or Technologist Competent English Engineers Australia
322113 Farrier Competent English TRA
323111 Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) Competent English TRA
323112 Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) Competent English TRA
323113 Aircraft Maintenance Engineer (Structures) Competent English TRA
323215 Textile, Clothing and Footwear Mechanic Competent English TRA
323314 Precision Instrument Maker and Repairer Competent English TRA
323316 Watch and Clock Maker and Repairer Competent English TRA
324211 Vehicle Body Builder Competent English TRA
324212 Vehicle Trimmer Competent English TRA
334113 Drainer Competent English TRA
334114 Gasfitter Competent English; Please contact Immigration SA before applying TRA
341112 Electrician (Special Class) Competent English TRA
342212 Technical Cable Jointer Competent English TRA
342313 Electronic Equipment Trades Worker Competent English TRA
342314 Electronic Instrument Trades Worker (General) Competent English TRA
342315 Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) Competent English TRA
342411 Cabler (Data and Telecommunications) Competent English TRA
361111 Dog Handler or Trainer Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
361114 Zookeeper Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
361199 Animal Attendants and Trainers nec Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
361311 Veterinary Nurse Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
362111 Florist Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only TRA
392111 Print Finisher Competent English TRA
392311 Printing Machinist Competent English TRA
393311 Upholsterer Competent English TRA
394211 Furniture Finisher Competent English TRA
394299 Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec Competent English TRA
399111 Boat Builder and Repairer Competent English TRA
399112 Shipwright Competent English TRA
399211 Chemical Plant Operator Competent English TRA
399212 Gas or Petroleum Operator Competent English; Provisional 489 visa only TRA
399213 Power Generation Plant Operator Competent English TRA
399312 Library Technician Competent English VETASSESS
399411 Jeweller Competent English TRA
399512 Camera Operator (Film, Television or Video) Competent English TRA
399514 Make Up Artist Competent English; Provisional 489 visa only TRA
399516 Sound Technician Competent English TRA
399599 Performing Arts Technicians nec Competent English VETASSESS
399611 Signwriter Competent English TRA
411111 Ambulance Officer Competent English VETASSESS
411112 Intensive Care Ambulance Paramedic Competent English VETASSESS
411611 Massage Therapist Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
441211 Emergency Service Worker Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
451211 Driving Instructor Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
451399 Funeral Workers nec Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
451711 Flight Attendant Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
451815 First Aid Trainer Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
452311 Diving Instructor (Open Water) Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
452312 Gymnastics Coach or Instructor Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
452313 Horse Riding Coach or Instructor Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
452315 Swimming Coach or Instructor Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
452316 Tennis Coach Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
452317 Other Sports Coach or Instructor Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
452321 Sports Development Officer Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
452411 Footballer Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
452413 Jockey Competent English; Provisional 489 visa only TRA
452499 Sportspersons nec Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
511111 Contract Administrator Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
511112 Program or Project Administrator Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
599612 Insurance Loss Adjuster Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
611211 Insurance Agent Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
639211 Retail Buyer Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 17/9/18; Not available for chain migration nomination 17/9/18 VETASSESS

KHÁCH HÀNG OSG ĐƯỢC CẤP VISA GẦN ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *