DANH SÁCH 175 NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CHÍNH PHỦ BANG NAM ÚC

Tiểu bang Nam Úc chính thức đưa ra danh sách 175 ngành nghề được chỉ định để cho những ứng viên đủ điều kiện có thể nộp đơn xin di đân đến Nam Úc diện tay nghề. Danh sách này được cập nhật mới nhất vào ngày 12/02/2019 áp dụng cho năm 2019 cho đến khi có thay đổi tiếp theo của chính phủ tiểu bang Nam Úc. OSG & Liên Minh Pháp Lý Di Trú sẽ cập nhật ngay khi có thay đổi tiếp theo. Qúy vị có thể liên hệ với chúng tôi qua số 0903.070.680 để biêt thêm thông tin.

Dưới đây là danh sách ngành nghề:

 

ANZSCO
Code
Occupation Additional Requirements Skills Assessment Authority
121213 Fruit or Nut Grower Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
121214 Grain, Oilseed or Pasture Grower Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
121215 Grape Grower Competent English; Provisional 489 visa only; Opportunities stronger in wine regions further from Adelaide (i.e. beyond Adelaide Hills, McLaren Vale, Barossa Valley) VETASSESS
121216 Mixed Crop Farmer Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
121221 Vegetable Grower Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
121312 Beef Cattle Farmer Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
121317 Mixed Livestock Farmer Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
121318 Pig Farmer Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
121321 Poultry Farmer Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
121322 Sheep Farmer Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
121411 Mixed Crop and Livestock Farmer Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
133411 Manufacturer Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Research job opportunities for your particular specialisation VETASSESS
133512 Production Manager (Manufacturing) Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Research job opportunities for your particular specialisation VETASSESS
133611 Supply and Distribution Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only AIM
134211 Medical Administrator Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
134212 Nursing Clinical Director Proficient English (or Proficient Plus overall) ANMAC
134214 Welfare Centre Manager Proficient English (or Proficient Plus overall) ACWA
134299 Health and Welfare Services Managers nec Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
135112 ICT Project Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; Seeadditional instructions ACS
135199 ICT Managers nec Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; Seeadditional instructions ACS
139913 Laboratory Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
139914 Quality Assurance Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
139999 Specialist Managers nec Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Research job opportunities for your particular specialisation; Excludes Ambassador, Archbishop and Bishop VETASSESS
141111 Cafe or Restaurant Manager Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
141211 Caravan Park and Camping Ground Manager Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
141311 Hotel or Motel Manager Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
141999 Accommodation and Hospitality Managers nec Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
149212 Customer Service Manager Proficient Plus English (or Superior overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
211311 Photographer Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only; Preparedness to self-employ VETASSESS
211499 Visual Arts and Crafts Professionals nec Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only; Preparedness to self-employ VETASSESS
222111 Commodities Trader Competent Plus English (or Proficient overall); Research job opportunities for your particular specialisation VETASSESS
222112 Finance Broker Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
222113 Insurance Broker Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
223211 ICT Trainer Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 6/7/18; Not available for chain migration nomination 6/7/18; 70 points required; See additional instructions ACS
224112 Mathematician Competent Plus English (or Proficient overall) VETASSESS
224214 Records Manager Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
231111 Aeroplane Pilot Competent English; Provisional 489 visa only CASA
231113 Flying Instructor Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
232212 Surveyor Competent Plus English (or Proficient overall) SSSI
232214 Other Spatial Scientist Competent Plus English (or Proficient overall) VETASSESS
232312 Industrial Designer Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Preparedness to self-employ VETASSESS
232411 Graphic Designer Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 21/12/18; Not available for chain migration nomination 21/12/18 VETASSESS
232412 Illustrator Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
232413 Multimedia Designer Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
232414 Web Designer Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
234112 Agricultural Scientist Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
234213 Wine Maker Competent English; Provisional 489 visa only; Opportunities stronger in wine regions further from Adelaide (i.e. beyond Adelaide Hills, McLaren Vale, Barossa Valley) VETASSESS
241111 Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only AITSL
241511 Special Needs Teacher Proficient English (or Proficient Plus overall) AITSL
242211 Vocational Education Teacher (Trades) Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only; Skills assessment by TRA required TRA
251214 Sonographer Proficient English (or Proficient Plus overall) ASMIRT
251412 Orthoptist Proficient English (or Proficient Plus overall) VETASSESS
251511 Hospital Pharmacist Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only APharmC
251513 Retail Pharmacist Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 2/11/18; Not available for chain migration nomination 2/11/18 APharmC
252411 Occupational Therapist Proficient English (or Proficient Plus overall); 3 years’ work experience in field OTC
252511 Physiotherapist Proficient English (or Proficient Plus overall); 3 years’ work experience in field APC
252611 Podiatrist Proficient English (or Proficient Plus overall); 3 years’ work experience in field APodC /ANZPAC
252711 Audiologist Proficient English (or Proficient Plus overall); 3 years’ work experience in field VETASSESS
252712 Speech Pathologist Proficient English (or Proficient Plus overall); 3 years’ work experience in field SPA
253914 Ophthalmologist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
253917 Diagnostic and Interventional Radiologist Proficient English (or Proficient Plus overall) Medical Board of Australia
254111 Midwife Proficient English (or Proficient Plus overall) ANMAC
254311 Nurse Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years’ work experience in field VETASSESSANMAC
254411 Nurse Practitioner Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years’ work experience in field ANMAC
254412 Registered Nurse (Aged Care) Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years’ work experience in field ANMAC
254413 Registered Nurse (Child And Family Health) Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years’ work experience in field ANMAC
254414 Registered Nurse (Community Health) Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years’ work experience in field ANMAC
254415 Registered Nurse (Critical Care And Emergency) Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years’ work experience in field ANMAC
254416 Registered Nurse (Development Disability) Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years’ work experience in field ANMAC
254417 Registered Nurse (Disability And Rehabilitation) Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years’ work experience in field ANMAC
254418 Registered Nurse (Medical) Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years’ work experience in field ANMAC
254421 Registered Nurse (Medical Practice) Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years’ work experience in field ANMAC
254422 Registered Nurse (Mental Health) Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years’ work experience in field ANMAC
254423 Registered Nurse (Perioperative) Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years’ work experience in field ANMAC
254424 Registered Nurse (Surgical) Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years’ work experience in field ANMAC
254425 Registered Nurse (Paediatric) Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years’ work experience in field ANMAC
254499 Registered Nurse nec Proficient English (or Proficient Plus overall); 5 years’ work experience in field ANMAC
261111 ICT Business Analyst Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 6/7/18; Not available for chain migration nomination 6/7/18; 70 points required; See additional instructions ACS
261112 Systems Analyst Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 6/7/18; Not available for chain migration nomination 6/7/18; 70 points required; See additional instructions ACS
261212 Web Developer Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; Seeadditional instructions ACS
261311 Analyst Programmer Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; Seeadditional instructions; Not available for high points nomination 2/11/18; Not available for chain migration nomination 2/11/18 ACS
261312 Developer Programmer Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 6/7/18; Not available for chain migration nomination 6/7/18; 70 points required; See additional instructions ACS
261313 Software Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 6/7/18; Not available for chain migration nomination 6/7/18; 70 points required; See additional instructions ACS
261314 Software Tester Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; Seeadditional instructions; Not available for high points nomination 17/9/18; Not available for chain migration nomination 17/9/18 ACS
262111 Database Administrator Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; Seeadditional instructions ACS
262112 ICT Security Specialist Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 6/7/18; Not available for chain migration nomination 6/7/18; 70 points required; See additional instructions ACS
262113 Systems Administrator Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; Seeadditional instructions; Not available for high points nomination 2/11/18; Not available for chain migration nomination 2/11/18 ACS
263111 Computer Network and Systems Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 6/7/18; Not available for chain migration nomination 6/7/18; 70 points required; See additional instructions ACS
263112 Network Administrator Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; Seeadditional instructions ACS
263113 Network Analyst Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; Seeadditional instructions ACS
263211 ICT Quality Assurance Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; Seeadditional instructions ACS
263212 ICT Support Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; Seeadditional instructions; Not available for high points nomination 17/9/18; Not available for chain migration nomination 17/9/18 ACS
263213 ICT Systems Test Engineer Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; Seeadditional instructions ACS
263299 ICT Support and Test Engineers nec Proficient English (or Proficient Plus overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; Seeadditional instructions ACS
272511 Social Worker Competent Plus English (or Proficient overall) AASW
272612 Recreation Officer Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
272613 Welfare Worker Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only; 2 years’ work experience in field; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months ACWA
311111 Agricultural Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
311213 Medical Laboratory Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; Not available for high points nomination 21/12/18; Not available for chain migration nomination 21/12/18 AIMS
311215 Pharmacy Technician Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
311216 Pathology Collector Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only AIMS
311299 Medical Technicians nec Competent English VETASSESS
311411 Chemistry Technician Competent Plus English (or Proficient overall) VETASSESS
311412 Earth Science Technician Competent Plus English (or Proficient overall) VETASSESS
312311 Electrical Engineering Draftsperson Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only Engineers Australia
312312 Electrical Engineering Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only TRA
312511 Mechanical Engineering Draftsperson Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only Engineers Australia
312911 Maintenance Planner Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only VETASSESS
312912 Metallurgical or Materials Technician Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
312999 Building and Engineering Technicians nec Competent Plus English (or Proficient overall); Provisional 489 visa only; Research job opportunities for your particular specialisation Engineers Australia /VETASSESS
313112 ICT Customer Support Officer Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only TRA
313113 Web Administrator Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only; 70 points required; Seeadditional instructions ACS
313199 ICT Support Technicians nec Competent Plus English (or Proficient overall); Offshore applicants Provisional 489 visa only TRA
321111 Automotive Electrician Competent English TRA
321211 Motor Mechanic (General) Competent English; Provisional 489 visa only TRA
321212 Diesel Motor Mechanic Competent English; Provisional 489 visa only TRA
321213 Motorcycle Mechanic Competent English; Provisional 489 visa only TRA
321214 Small Engine Mechanic Competent English; Provisional 489 visa only TRA
322211 Sheetmetal Trades Worker Competent English TRA
322311 Metal Fabricator Competent English TRA
322313 Welder (First Class) Competent English TRA
323211 Fitter (General) Competent English TRA
323212 Fitter and Turner Competent English TRA
323213 Fitter-Welder Competent English TRA
323214 Metal Machinist (First Class) Competent English TRA
323299 Metal Fitters and Machinists nec Competent English TRA
323313 Locksmith Competent English TRA
323412 Toolmaker Competent English TRA
324111 Panelbeater Competent English TRA
324311 Vehicle Painter Competent English; Provisional 489 visa only TRA
331111 Bricklayer Competent English TRA
331112 Stonemason Competent English TRA
331211 Carpenter and Joiner Competent English TRA
331212 Carpenter Competent English TRA
331213 Joiner Competent English TRA
332111 Floor Finisher Competent English; Provisional 489 visa only TRA
332211 Painting Trades Workers Competent English TRA
333111 Glazier Competent English TRA
333211 Fibrous Plasterer Competent English TRA
333212 Solid Plasterer Competent English TRA
333311 Roof Tiler Competent English TRA
333411 Wall and Floor Tiler Competent English TRA
334111 Plumber (General) Competent English TRA
334112 Airconditioning and Mechanical Services Plumber Competent English TRA
334115 Roof Plumber Competent English TRA
341111 Electrician (General) Competent English TRA
342111 Airconditioning and Refrigeration Mechanic Competent English TRA
342311 Business Machine Mechanic Competent English TRA
351111 Baker Competent English; Provisional 489 visa only TRA
351112 Pastry Cook Competent English; Provisional 489 visa only TRA
351211 Butcher or Smallgoods Maker Competent English TRA
351311 Chef Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only TRA
351411 Cook Competent English; Provisional 489 visa only TRA
362211 Gardener (General) Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only TRA
362212 Arborist Competent English TRA
362213 Landscape Gardener Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only TRA
362311 Greenkeeper Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only TRA
362411 Nurseryperson Competent English; Provisional 489 visa only TRA
391111 Hairdresser Competent English; Provisional 489 visa only; 3 years’ work experience in field; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months TRA
393213 Dressmaker or Tailor Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only; Preparedness to self-employ TRA
394111 Cabinetmaker Competent English TRA
394213 Wood Machinist Competent English TRA
411211 Dental Hygienist Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
411213 Dental Technician Competent English; Provisional 489 visa only TRA
411214 Dental Therapist Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
411311 Diversional Therapist Competent English; Offshore applicants Provisional 489 visa only VETASSESS
411411 Enrolled Nurse Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only ANMAC
411711 Community Worker Competent English; Provisional 489 visa only; 2 years’ work experience in field; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months ACWA
411712 Disabilities Services Officer Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
411713 Family Support Worker Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
411715 Residential Care Officer Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
411716 Youth Worker Competent English; Provisional 489 visa only; 2 years’ work experience in field; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months ACWA
599915 Clinical Coder Competent English; Provisional 489 visa only VETASSESS
612112 Property Manager Proficient English (or Proficient Plus overall); Provisional 489 visa only; Must be prepared to undertake relevant registration course(s) and familiarise with local market VETASSESS
612115 Real Estate Representative Proficient Plus English (or Superior overall); Provisional 489 visa only; Must be prepared to undertake relevant registration course(s) and familiarise with local market VETASSESS

 

KHÁCH HÀNG OSG ĐƯỢC CẤP VISA GẦN ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *